tło
przelot przelot przelot przelot przelot
obrazek Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE
facebook youtube  
obrazek obrazek
obrazek
obrazek obrazek
 
 

Regulaminy

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE
  I Postanowienia ogólne
1.
Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
2.
Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3.
Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.
Nie zgłoszenie w Recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ doba.
4.
Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
5.
Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody Kierownika Ośrodka.
  II Zasady zakwaterowania
1.
Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie
z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.
2.
Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
3.
Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
punktdokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
punktwniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według cennika,
punktpozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem, że goście przestrzegali regulaminu pobytu.
4.
W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie
z Recepcją.
5.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
punktbędącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
punktktóre zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
punktktóre nie poinformowały Kierownika Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.
6.
Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka.
7.
Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
8.
Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł lub dorobieniem go na własny koszt.
9.
Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
10.
W domkach zabrania się w szczególności:
punktpalenia tytoniu,
punktchodzenia w butach na szpilkach,
punktwynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),
punktpozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
11.
Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, po dokonaniu meldunku w Recepcji
i opłaceniu pobytu.
12.
Dla Gości zameldowanych na polu namiotowym/kempingowym udostępnia się ujęcia wody, oświetlenie, toalety i prysznice a korzystanie
z nich jest bezpłatne.
13.
Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:
punktkopania rowów i dołów,
punktniszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
punktniszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.
  III Przepisy porządkowe
1.
Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
2.
Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3.
Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE zabrania się używania przenośnego sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.
4.
Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
5.
Ognisko rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
6.
Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
7.
Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
8.
Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
9.
Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
10.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.
  IV Zasady parkowania pojazdów
1.
Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2.
Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania pod domkami oraz wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
3.
Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
4.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
  V Zgoda na udostępnienie wizerunku
1.
Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE. Oświadczenie o jakim mowa jest równoznaczne z wyrażeniem przez gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
  VI Postanowienia końcowe
1.
Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2.
Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015r.

 

Regulamin rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym ŁUKCZE
1.
Podmiotem wynajmującym domki na pobyty wczasowe jest AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowksa 1, 21-200 Parczew.
2.
Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3.
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE.
4.
Wstępnej rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: +48 728 832 846, drogą elektroniczną za pomocą poczty internetowej: lub osobiście. Wstępnie przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 40% kosztów pobytu.

Wpłat należy dokonywać na konto:

AMS ECOLOGY Sp. z o.o.
ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
NIP 946-26-35-424

Konto bankowe: Santander Consumer Bank S.A.
Nr konta: 58 1500 1520 1215 2009 1807 0000

5.
W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji:

punkttreść obowiązkowa zadatek,
punktterminu rezerwacji,
punktstandard domku (STANDARD, DE LUX, DE LUX II),
punktimię i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja wstępna.

6.
Po dokonaniu wpłaty zadatku AMS ECOLOGY Sp. z o.o. wystawi wpłacającemu fakturę zadatkową lub paragon zadatkowy, która zostanie rozliczona przy dokonywaniu płatności za cały okres pobytu. Jeśli odbiorcą faktury ma być inna osoba (lub firma) niż wpłacająca zadatek, prosimy o podanie tej informacji w treści przelewu.
7.
Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.
8.
Zadatek musi być wpłacony w ciągu 7 dni od dnia utworzenia rezerwacji. Dopłata do całości za pobyt wraz z opłatą klimatyczną następuje w recepcji w pierwszym dniu pobytu.
9.
W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący zobowiązany jest do przysłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: w celu weryfikacji w dziale księgowości.
10.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego.
11.
Rezerwacja ważna jest do godz. 15.00 pierwszego dnia planowanego pobytu. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o poinformowanie o tym fakcie do godz. 10.00.
12.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia pobytu, zadatek nie jest zwracany za niewykorzystany pobyt.
13.
Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, opublikowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE oraz na stronie internetowej Ośrodka.
14.
AMS ECOLOGY Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.
15.
Niniejsze warunki rezerwacji wchodzą w życie z dniem 01.01.2015r.

 

Pozostałe regulaminy

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE
Regulamin rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym ŁUKCZE
Regulamin korzystania z domku STANDARD
Regulamin korzystania z domku DE LUX
Regulamin korzystania z domku DE LUX podwójnego
Regulamin korzystania z domku DE LUX II
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego
Regulamin Wypożyczalni Rowerów
 
Wszystkie pliki dostępne na naszej stronie opracowane są w formacie PDF. Do przeglądania wymagany jest darmowy program Adobe Reader. Aktualna wersja przeglądarki Adobe Reader możesz pobrać z linku: Adobe Reader.
 
  obrazek
obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
 
 
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE nad jeziorem Łukcze znajduje się na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, oddalonego tylko ok. 40 km od Lublina.
 
Bieżące informacje dotyczące
Lokalnej Grupy Rybackiej:
Lokalna Grupa Rybacka
Podstrony
» Domki
» Oferta rekreacyjna
» Organizacja imprez
» Galeria
» Plan ośrodka
» Cennik
» Kontakt
» Regulaminy
Rezerwacja
tel. +48 728 832 846
e-mail:
 
Kontakt
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE
Krasne 42
21-109 Uścimów
 
 
 
     
I Nota prawna I RODO I AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew, NIP 946-26-35-424, REGON 061344551, KRS 0000400049. Sąd Rejonowy
Lublin - Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 20 000 zł
  obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
polecamy
Zadzwoń do nas!