tło
przelot przelot przelot przelot przelot
obrazek Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE
facebook youtube  
obrazek obrazek
obrazek
obrazek obrazek
 
 

RODO

Szanowni Państwo

W dniu 25 maja 2018r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce. O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

Administrator danych osobowych
AMS ECOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 21-200 Parczew, ul. Laskowska 1, NIP 9462636116, REGON 061351580, KRS 0000401762 (zwana dalej Spółką) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz osób, które przekazały nam swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

Podmiot przetwarzający dane osobowe
AMS ECOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Parczewie przetwarza także dane osobowe powierzone przez innych administratorów lub na zlecenia innych podmiotów. W takim przypadku Spółka występuje jako procesor danych osobowych i przetwarza dane osobowe zgodnie z zaleceniami właściwego administratora danych, w sposób przez niego określony.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych
AMS ECOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Parczewie przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1c RODO),
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO),
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

Przetwarzanie danych przekazanych Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) , b), c) lub f) RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

Dane osób, za pomocą których nasi kontrahenci wykonują umowy zawarte ze Spółką przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

Ponadto przetwarzamy dane z systemu monitoringu (wizerunek) z uwagi na bezpieczeństwo osób i mienia, które znajdują się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, Krasne 42, 21-109 Uścimów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Obowiązek podawania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych z tym związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych.

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów przechowywane będą przez okres wskazany przez właściwego administratora danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO) przechowywane będą przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione wówczas, gdy wymaga tego realizacja umowy łączącej strony albo w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich, Spółka działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez Administratora Danych Osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, podwykonawcy Spółki, dostawcy usług IT, podmioty prowadzące szkolenia, firmy kurierskie, inne podmioty współpracujące ze Spółką, instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania zachowań i preferencji.

Dane kontaktowe
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • korespondencyjnie na adres siedziby spółki,
  • telefonicznie pod numerem: 728 832 846,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: .
  obrazek
obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
 
 
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE nad jeziorem Łukcze znajduje się na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, oddalonego tylko ok. 40 km od Lublina.
 
Bieżące informacje dotyczące
Lokalnej Grupy Rybackiej:
Lokalna Grupa Rybacka
Podstrony
» Domki
» Oferta rekreacyjna
» Organizacja imprez
» Galeria
» Plan ośrodka
» Cennik
» Kontakt
» Regulaminy
Rezerwacja
tel. +48 728 832 846
e-mail:
 
Kontakt
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE
Krasne 42
21-109 Uścimów
 
 
 
     
I Nota prawna I RODO I AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew, NIP 946-26-35-424, REGON 061344551, KRS 0000400049. Sąd Rejonowy
Lublin - Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 20 000 zł
  obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
polecamy
Zadzwoń do nas!